Algemene voorwaarden

Inleiding 

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en ze bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. 


Deze voorwaarden met uitzondering van artikel 11 zijn van toepassing voor Overeenkomsten met Consumenten. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing voor Professionelen met dien verstande dat de bijzondere voorwaarden voor Professionelen zoals opgenomen in artikel 11 voorrang hebben op alle andere bepalingen in deze voorwaarden en de artikels 6, 7 en 8 uitdrukkelijk enkel gelden voor Consumenten.

Definities 

Les Ateliers Peré: een BVBA naar Belgisch recht gevestigd te 2660 Antwerpen, België, Adolf Greinerstraat 12, met ondernemingsnummer 0809.589.219, uitbater van de webshop en handelend onder de naam Merkelbach. Waar in de verdere tekst Merkelbach staat wordt mede de firma Les Atelier Peré bedoeld.
Webwinkel: de website van de online winkel Merkelbach, te raadplegen via www.merkelbachshop.be en alle bijbehorende sub-domeinen. 
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Merkelbach en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 
Professioneel: de bedrijfsklant die handelt in uitoefening van zijn beroep of commerciële activiteit en een overeenkomst aangaat.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Merkelbach en Consument of Professioneel, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Merkelbach zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
1.2. Indien Consument of Professioneel in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Merkelbach slechts bindend, indien en voor zover deze door Merkelbach uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 2. Prijzen en informatie 

2.1. Alle op de Website en in andere van Merkelbach afkomstige materialen vermelde prijzen vermelden uitdrukkelijk of de BTW is inbegrepen of niet. Waar mogelijk worden bedragen steeds met en zonder BTW vermeld.
2.2. Wanneer er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. 
2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Merkelbach kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Merkelbach afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 
2.4. Merkelbach kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst 

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument of Professioneel van het aanbod van Merkelbach en het voldoen aan de daarbij door Merkelbach gestelde voorwaarden.
3.2. Indien Consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Merkelbach onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. 
3.3. Wanneer blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Consument onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Merkelbach het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen. 
3.4. Merkelbach kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Consument en Professioneel aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Merkelbach op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden. 

Artikel 4. Registratie 

4.1. Om optimaal gebruik te maken van de Webwinkel, zal de Consument zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website. 
4.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Consument een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Consument is verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. 
4.3. Consument dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Merkelbach is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Consument die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Consument is. Al hetgeen gebeurt via het account van Consument, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Consument. 
4.4. Indien Consument weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Merkelbach daarvan in kennis te stellen, zodat Merkelbach gepaste maatregelen kan nemen. 

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst  

5.1. Zodra de bestelling door Merkelbach is ontvangen, stuurt Merkelbach de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe. 
5.2. Merkelbach is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 
5.3. De levertermijn bedraagt in beginsel minder dan 14 dagen en meestal minder dan 3 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Merkelbach. 
5.4. Wanneer Merkelbach de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Consument of Professioneel daarvan in kennis. Consument kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5. Merkelbach raadt Consument aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. 
5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Consument. Als Consument besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten. 
5.7. Wanneer het bestelde niet meer leverbaar is, heeft Merkelbach het recht een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren. Consument is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren. 

Artikel 6. Herroepingsrecht 

6.1. Dit artikel is uitdrukkelijk slechts van toepassing op de Consument zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 
6.2. Consument heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Merkelbach binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. 
6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of wanneer de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending heeft ontvangen. 
6.4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Consument. Consument dient dus zelf de retourkosten te dragen. Eventuele door Consument betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Consument zullen bij retour van de gehele bestelling aan Consument worden terugbetaald, verminderd met de kosten voor de retourzending.
6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de kleur of bepaalde kenmerken van de producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Consument in een fysieke winkel zou kunnen. Geopende of deels gebruikte producten kunnen niet teruggezonden worden. Het gebruik van het product in het algemeen of het testen van het product op de uiteindelijke ondergrond maakt een definitieve aanvaarding van het product uit zodat het herroepingsrecht vervalt.
6.6. Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid. 
6.7. Consument kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Merkelbach, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Merkelbach kenbaar te maken dat hij van de aankoop afziet. Merkelbach bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Consument nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. Producten kunnen geretourneerd worden via post of eigenhandig in geleverd aan: Merkelbach, De Wolkammerij, Adolf Greinerstraat 12, 2660 Antwerpen (Hoboken) België 
6.8. Al door Consument (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Consument op dezelfde wijze als dat Consument de bestelling heeft betaald. Als Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Merkelbach de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Merkelbach aanbiedt het product zelf af te halen, mag Merkelbach wachten met terugbetalen tot Merkelbach het product heeft ontvangen of tot Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

Artikel 7. Betaling 

7.1. Consument dient betalingen aan Merkelbach volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Merkelbach is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Consument een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering. 
7.2. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Merkelbach is gewezen op de te late betaling en Merkelbach de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Merkelbach gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen met een minimum van € 20,-. Merkelbach kan ten voordele van Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

Artikel 8. Garantie en conformiteit 

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing als er sprake is van een Consument die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 
8.2. Merkelbach staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Merkelbach er ook voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
8.3. Als het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Consument binnen een redelijke termijn, nadat hij het gebrek heeft ontdekt Merkelbach daarvan in kennis te stellen. 
8.4. Als Merkelbach de klacht gegrond acht, worden na overleg met Consument de relevante producten vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid, gelijk aan de door Consument betaalde prijs over het product. 

Artikel 9. Klachtenprocedure 

9.1. Indien Consument een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Merkelbach, dan kan hij bij Merkelbach telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. 
9.2. Merkelbach geeft Consument zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Als het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Merkelbach binnen 7 werkdagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Consument. 
9.3. Consument die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/. 

Artikel 10. Persoonsgegevens 

10.1. Merkelbach verwerkt de persoonsgegevens van Consument in overeenstemming met de op de Webwinkel gepubliceerde privacy statement. 

Artikel 11 Bijzondere voorwaarden voor de Professioneel

11.1. Aanbiedingen, bestellingen, annulering
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, behalve wanneer een op schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld. Bestellingen, overeenkomsten en afspraken van wie ook zijn slechts bindend voor Merkelbach in zoverre zij schriftelijk door haar zijn bevestigd. Alle aanduidingen van gewichten en afmetingen zijn slechts benaderend. Bij eenzijdige annulering door de medecontractant is deze een forfaitaire schadevergoeding van 30% verschuldigd aan Merkelbach onafgezien van eventueel bewijs van grotere schade. Gezegde schadevergoeding wordt onmiddellijk geïmputeerd op eventuele voorschotten.
11.2. Leveringen
De leveringstermijn begint te lopen vanaf de ontvangst der geschreven bestelling of van onze orderbevestiging, dewelke eerst is. Merkelbach neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade door het niet nakomen van de leveringstermijn. De leveringen worden geacht te zijn voltrokken bij het vertrek uit onze opslagplaatsen. Alle nabestellingen boven de 250,00 € (excl. BTW) worden franco op het door de koper in België aan te duiden adres geleverd. Voor elke bestelling onder de 250,00 € (excl. BTW) wordt een forfaitaire toeslag van 15,00 € (excl. BTW) aangerekend. De goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs wanneer ze franco bestemming verzonden zijn.
11.3. Terugzendingen
Goederen mogen niet teruggezonden worden zonder schriftelijke toestemming van Merkelbach. Dergelijke toestemming tot terugzending gebeurt steeds onder alle mogelijk voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Teruggezonden goederen reizen steeds op risico van de koper en zullen franco aan onze magazijnen afgeleverd worden.
11.4. Overmacht
Alle gevallen van overmacht, ontslaan Merkelbach van alle verantwoordelijkheid en verplichtingen zonder dat zulke gevallen de medecontractant het recht geven zich elders te voorzien, noch de vervanging te eisen. Bij gedeeltelijke prestaties zullen gelijkwaardig gedeelde prijzen verschuldigd zijn.
11.5. Klachten
Eventuele klachten of opmerkingen dienen binnen de 5 werkdagen na de levering per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van Merkelbach. 
Geen enkele klacht wordt erkend wanneer de koper de producten niet volgens de voorgeschreven doeleinden en handleidingen heeft gebruikt. De koper zal steeds de producten op de uiteindelijke ondergronden testen vooraleer over te gaan tot gebruik. Het niet uitvoeren van zulke test staat gelijk aan het niet volgen van de voorgeschreven werkwijze.
Bij een gegronde klacht behoudt Merkelbach zich het recht voor te kiezen tussen vervanging en terugbetaling van de aankoopprijs mits terugname van de betrokken goederen. Merkelbach is in geen geval aansprakelijk voor vervolgschade en haar aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot de totale kostprijs van de gekochte producten.
11.6. Garantie
Alle producten worden geleverd met een garantie van 12 maanden vanaf levering.
11.7. Aansprakelijkheid
Merkelbach kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welk ongeval of eender welke schade die zich zou voordoen met de producten of tijdens het gebruik ervan. De koper verbindt er zich toe de Merkelbach te vrijwaren tegen alle mogelijke vorderingen desbetreffend van derden.
Merkelbach kan al evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het resultaat van het gebruik van producten. De beperkte aansprakelijkheid blijft zelfs gelden ingeval van zware fout van Merkelbach.
11.8 Betalingen
Facturen zijn betaalbaar uiterlijk binnen de 15 of 30 dagen na factuurdatum al naargelang aangegeven op de factuur.
Bij niet betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag automatisch en van rechtswege verhoogd worden met 15% van het factuurbedrag tot 2.500 euro en 10% daarboven, met een minimum van 20,00 €, als schadevergoeding.
Bijkomend zal vanaf de factuurdatum tot bij volledige betaling een intrest van 12% verschuldigd zijn. Zowel intrest als schadevergoeding zijn verschuldigd zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
Betalingen kunnen slechts geldig gebeuren door storting of overschrijving op één van de rekeningen van Merkelbach zoals aangegeven op de factuur.
11.9. Eigendomsvoorbehoud
Onafgezien van de afgesproken of bij deze vastgestelde betalingsvoorwaarden, is de koop steeds aangegaan onder het uitdrukkelijk beding dat de goederen eigendom blijven van Merkelbach tot en met volledige betaling door de medecontractant, zonder dat dit eigendomsrecht enige verdere verantwoordelijkheid meebrengt.

Artikel 12. Slotbepalingen 

12.1. Op de Overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. 
12.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter in het arrondissement waar Merkelbach gevestigd is. 
12.3. Wanneer een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 
12.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 

Contactgegevens 

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
Postadres: Merkelbach
Adolf Greinerstraat 12
B-2660 Antwerpen, België
Telefoon: 03-605 33 79
Per mail: info@merkelbach.be


Afdrukken